Christian OCHS
Ancestors of Christian OCHS

                   /-Johannes SCHWARTZ
              /-Peter OCHS
              |     |     /-Balthasar FLESCH
              |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
         /-Michael OCHS
         |     \-Anna OCHS (OO)
    /-Johann Philipp OCHS
    |     |          /-Hensel Nickel BEHR
    |     |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
    |     \-Magdalena BEHR
    |          |          /-Paulus JOSTEN
    |          |     /-Paul LANDORF
    |          |     |     \-Catherina LANDORFF
    |          \-Gertrude LANDORF
    |               |     /-Jacob STOUMP
    |               \-Katharina STOUMP
Christian OCHS
    |     /-Johann Caspar AMANN
    \-Anna Maria AMANN
         |          /-Johannes ZAHM (SCHÖFFE)
         |     /-Nikolaus ZAHM (SCHÖFFE)
         \-Anna Barbara ZAHM
              |          /-Johann NEESEN
              |     /-Michael NEESEN
              |     |     \-(Margaretha) (Maria) NEESEN (OO)
              \-Anna Margaretha NEESEN
                   |     /-Hans PAULUS
                   \-Eva PAULUS?
                        \-Agnes PAULUS (OO)

Descendants of Christian OCHS

1 Christian OCHS
 =Maria Elisabeth BUBEL Marriage: 2 SEP 1770, Reinheim,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66453,,D


Go To List Of Surnames
Go To Home PageConrad OCHS
Descendants of Conrad OCHS

1 Conrad OCHS
 =Maria Elisabeth RÜBECK Marriage: 1812, Hering,Darmstadt-Dieburg,Hessen,Deutschland,64853,Otzberg,D


Go To List Of Surnames
Go To Home PageElisabeth OCHSAncestors of Elisabeth OCHS

                   /-Johannes SCHWARTZ
              /-Peter OCHS
              |     |     /-Balthasar FLESCH
              |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
         /-Michael OCHS
         |     \-Anna OCHS (OO)
    /-Johann Paschasius OCHS
    |     |          /-Hensel Nickel BEHR
    |     |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
    |     \-Magdalena BEHR
    |          |          /-Paulus JOSTEN
    |          |     /-Paul LANDORF
    |          |     |     \-Catherina LANDORFF
    |          \-Gertrude LANDORF
    |               |     /-Jacob STOUMP
    |               \-Katharina STOUMP
Elisabeth OCHS
    |               /-Johannes ZAHM (SCHÖFFE)
    |          /-Nikolaus ZAHM (SCHÖFFE)
    |     /-Nikolaus ZAHM
    |     |     |          /-Johann NEESEN
    |     |     |     /-Michael NEESEN
    |     |     |     |     \-(Margaretha) (Maria) NEESEN (OO)
    |     |     \-Anna Margaretha NEESEN
    |     |          |     /-Hans PAULUS
    |     |          \-Eva PAULUS?
    |     |               \-Agnes PAULUS (OO)
    \-Anna Barbara ZAHM
         |     /-Nicolaus HITTINGER
         \-Maria Elisabeth HITTINGER
              \-Anna RIHM ?


Go To List Of Surnames
Go To Home PageElisabeth OCHS
Ancestors of Elisabeth OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Michael OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
Elisabeth OCHS
    |          /-Hensel Nickel BEHR
    |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
    \-Magdalena BEHR
         |               /-Jost JOSTEN\SEYLER
         |          /-Paulus JOSTEN
         |     /-Paul LANDORF
         |     |     |     /-Hans LANDORFF (HOCHGERICHTSSCHÖFFE)
         |     |     \-Catherina LANDORFF
         \-Gertrude LANDORF
              |          /-Hans STOUMP
              |     /-Jacob STOUMP
              \-Katharina STOUMP

Descendants of Elisabeth OCHS

1 Elisabeth OCHS
 =Johann KIM Marriage: 1 JUN 1728, Ommersheim,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66399,,D


Go To List Of Surnames
Go To Home PageElisabeth OCHSAncestors of Elisabeth OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Johann Georg OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
Elisabeth OCHS
    \-Anna DELESSE


Go To List Of Surnames
Go To Home PageElisabeth OCHSAncestors of Elisabeth OCHS

                   /-Johannes SCHWARTZ
              /-Peter OCHS
              |     |     /-Balthasar FLESCH
              |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
         /-Michael OCHS
         |     \-Anna OCHS (OO)
    /-Johann Paschasius OCHS
    |     |          /-Hensel Nickel BEHR
    |     |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
    |     \-Magdalena BEHR
    |          |          /-Paulus JOSTEN
    |          |     /-Paul LANDORF
    |          |     |     \-Catherina LANDORFF
    |          \-Gertrude LANDORF
    |               |     /-Jacob STOUMP
    |               \-Katharina STOUMP
Elisabeth OCHS
    |               /-Johannes ZAHM (SCHÖFFE)
    |          /-Nikolaus ZAHM (SCHÖFFE)
    |     /-Nikolaus ZAHM
    |     |     |          /-Johann NEESEN
    |     |     |     /-Michael NEESEN
    |     |     |     |     \-(Margaretha) (Maria) NEESEN (OO)
    |     |     \-Anna Margaretha NEESEN
    |     |          |     /-Hans PAULUS
    |     |          \-Eva PAULUS?
    |     |               \-Agnes PAULUS (OO)
    \-Anna Barbara ZAHM
         |     /-Nicolaus HITTINGER
         \-Maria Elisabeth HITTINGER
              \-Anna RIHM ?


Go To List Of Surnames
Go To Home PageEva OCHS
Ancestors of Eva OCHS

                        /-Johannes SCHWARTZ
                   /-Peter OCHS
                   |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
              /-Michael OCHS
              |     \-Anna OCHS (OO)
         /-Johann Paschasius OCHS
         |     |          /-Hensel Nickel BEHR
         |     |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
         |     \-Magdalena BEHR
         |          |     /-Paul LANDORF
         |          \-Gertrude LANDORF
         |               \-Katharina STOUMP
    /-Johann Michael OCHS
    |     |               /-Johannes ZAHM (SCHÖFFE)
    |     |          /-Nikolaus ZAHM (SCHÖFFE)
    |     |     /-Nikolaus ZAHM
    |     |     |     |     /-Michael NEESEN
    |     |     |     \-Anna Margaretha NEESEN
    |     |     |          \-Eva PAULUS?
    |     \-Anna Barbara ZAHM
    |          |     /-Nicolaus HITTINGER
    |          \-Maria Elisabeth HITTINGER
    |               \-Anna RIHM ?
Eva OCHS
    \-Gertrud SPRENGER

Descendants of Eva OCHS

1 Eva OCHS
 =Johannes Peter AUGUSTIN Marriage: 3 FEB 1807, Reinheim,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66453,,D


Go To List Of Surnames
Go To Home PageGertrud OCHS
Ancestors of Gertrud OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Michael OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
Gertrud OCHS
    |          /-Hensel Nickel BEHR
    |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
    \-Magdalena BEHR
         |               /-Jost JOSTEN\SEYLER
         |          /-Paulus JOSTEN
         |     /-Paul LANDORF
         |     |     |     /-Hans LANDORFF (HOCHGERICHTSSCHÖFFE)
         |     |     \-Catherina LANDORFF
         \-Gertrude LANDORF
              |          /-Hans STOUMP
              |     /-Jacob STOUMP
              \-Katharina STOUMP

Descendants of Gertrud OCHS

1 Gertrud OCHS
 =Matthias KIM Marriage: 14 NOV 1718, Ommersheim,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66399,,D


Go To List Of Surnames
Go To Home PageGertrud OCHSAncestors of Gertrud OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Michael OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
Gertrud OCHS
    |          /-Hensel Nickel BEHR
    |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
    \-Magdalena BEHR
         |               /-Jost JOSTEN\SEYLER
         |          /-Paulus JOSTEN
         |     /-Paul LANDORF
         |     |     |     /-Hans LANDORFF (HOCHGERICHTSSCHÖFFE)
         |     |     \-Catherina LANDORFF
         \-Gertrude LANDORF
              |          /-Hans STOUMP
              |     /-Jacob STOUMP
              \-Katharina STOUMP


Go To List Of Surnames
Go To Home PageGertrude OCHSAncestors of Gertrude OCHS

                        /-Johannes SCHWARTZ
                   /-Peter OCHS
                   |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
              /-Michael OCHS
              |     \-Anna OCHS (OO)
         /-Johann Paschasius OCHS
         |     |          /-Hensel Nickel BEHR
         |     |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
         |     \-Magdalena BEHR
         |          |     /-Paul LANDORF
         |          \-Gertrude LANDORF
         |               \-Katharina STOUMP
    /-Johann Philipp OCHS
    |     |               /-Johannes ZAHM (SCHÖFFE)
    |     |          /-Nikolaus ZAHM (SCHÖFFE)
    |     |     /-Nikolaus ZAHM
    |     |     |     |     /-Michael NEESEN
    |     |     |     \-Anna Margaretha NEESEN
    |     |     |          \-Eva PAULUS?
    |     \-Anna Barbara ZAHM
    |          |     /-Nicolaus HITTINGER
    |          \-Maria Elisabeth HITTINGER
    |               \-Anna RIHM ?
Gertrude OCHS
    \-Susanna JACOBI


Go To List Of Surnames
Go To Home Page