Michael LOTHSCHÜTZAncestors of Michael LOTHSCHÜTZ

              /-Hans Caspar LOTHSCHÜTZ
         /-Johann Nikolaus Joseph LOTHSCHÜTZ
         |     |     /-Heinrich STENTZHORN
         |     \-Anna Maria Margaretha STENTZHORN
    /-Johann Jakob LOTHSCHÜTZ
    |     |          /-Georg BRANDSTETTER
    |     |     /-Johann Adam BRANDSTETTER
    |     |     |     \-Ludowika BRANDSTETTER (OO)
    |     \-Anna Eva BRANDSTETTER
    |          |     /-Simon HOCHREUTHER
    |          \-Anna Eva HOCHREUTHER
    |               \-Eva HOCHREUTHER (OO)
Michael LOTHSCHÜTZ
    \-Elisabeth Barbara LENTH


Go To List Of Surnames
Go To Home PagePetra LOTHSCHÜTZDescendants of Petra LOTHSCHÜTZ

1 Petra LOTHSCHÜTZ
 =Stefan BAUER


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAnnita LOTSCHÜTZAncestors of Annita LOTSCHÜTZ

         /-Martin LOTSCHÜTZ
    /-Hermann LOTSCHÜTZ
    |     |               /-Johann Friedrich METZGER
    |     |          /-Friedrich METZGER
    |     |          |     \-Margaretha PHILIPP
    |     |     /-Jakob METZGER
    |     |     |     |     /-Johann Adam BUCHHEIT (BÜRGERMEISTER)
    |     |     |     \-Elisabeth BUCHHEIT
    |     |     |          \-Elisabeth BEILMANN
    |     \-Maria METZGER
    |          |          /-Johann Michael PHILIPP
    |          |     /-Michael PHILIPP
    |          |     |     \-Elisabeth RABER
    |          \-Katharina PHILIPP
    |               |     /-Johannes JUNCK
    |               \-Elisabeth JUNK
    |                    \-Katharina VETTER
Annita LOTSCHÜTZ


Go To List Of Surnames
Go To Home PageBeata LOTSCHÜTZAncestors of Beata LOTSCHÜTZ

         /-Martin LOTSCHÜTZ
    /-Hermann LOTSCHÜTZ
    |     |               /-Johann Friedrich METZGER
    |     |          /-Friedrich METZGER
    |     |          |     \-Margaretha PHILIPP
    |     |     /-Jakob METZGER
    |     |     |     |     /-Johann Adam BUCHHEIT (BÜRGERMEISTER)
    |     |     |     \-Elisabeth BUCHHEIT
    |     |     |          \-Elisabeth BEILMANN
    |     \-Maria METZGER
    |          |          /-Johann Michael PHILIPP
    |          |     /-Michael PHILIPP
    |          |     |     \-Elisabeth RABER
    |          \-Katharina PHILIPP
    |               |     /-Johannes JUNCK
    |               \-Elisabeth JUNK
    |                    \-Katharina VETTER
Beata LOTSCHÜTZ


Go To List Of Surnames
Go To Home PageHermann LOTSCHÜTZ
Ancestors of Hermann LOTSCHÜTZ

    /-Martin LOTSCHÜTZ
Hermann LOTSCHÜTZ
    |                    /-Wilhelm METZGER
    |               /-Johann Friedrich METZGER
    |               |     \-Anna Maria MÜLLER
    |          /-Friedrich METZGER
    |          |     |     /-Johann Michael PHILIPP
    |          |     \-Margaretha PHILIPP
    |          |          \-Anna Margaretha KOST
    |     /-Jakob METZGER
    |     |     |          /-Johann Jakob BUCHHEIT
    |     |     |     /-Johann Adam BUCHHEIT (BÜRGERMEISTER)
    |     |     |     |     \-Anna Maria LEYES
    |     |     \-Elisabeth BUCHHEIT
    |     |          |     /-Johannes BEILMANN
    |     |          \-Elisabeth BEILMANN
    |     |               \-Anna Maria ZIMMER
    \-Maria METZGER
         |               /-Johann Michael PHILIPP
         |          /-Johann Michael PHILIPP
         |          |     \-Anna Margaretha KOST
         |     /-Michael PHILIPP
         |     |     |     /-Johannes RAUBER
         |     |     \-Elisabeth RABER
         |     |          \-Anna Maria RUFFING
         \-Katharina PHILIPP
              |          /-Johann Adam JUNCK
              |     /-Johannes JUNCK
              |     |     \-Anna Katharina WACHTER
              \-Elisabeth JUNK
                   |     /-Nicolaus VETTER
                   \-Katharina VETTER
                        \-Elisabeth HILPERT

Descendants of Hermann LOTSCHÜTZ

1 Hermann LOTSCHÜTZ
 =(Unknown)
    2 Annita LOTSCHÜTZ
    2 Beata LOTSCHÜTZ
    2 Horst LOTSCHÜTZ
    2 Klaus LOTSCHÜTZ
    2 Magda LOTSCHÜTZ


Go To List Of Surnames
Go To Home PageHorst LOTSCHÜTZAncestors of Horst LOTSCHÜTZ

         /-Martin LOTSCHÜTZ
    /-Hermann LOTSCHÜTZ
    |     |               /-Johann Friedrich METZGER
    |     |          /-Friedrich METZGER
    |     |          |     \-Margaretha PHILIPP
    |     |     /-Jakob METZGER
    |     |     |     |     /-Johann Adam BUCHHEIT (BÜRGERMEISTER)
    |     |     |     \-Elisabeth BUCHHEIT
    |     |     |          \-Elisabeth BEILMANN
    |     \-Maria METZGER
    |          |          /-Johann Michael PHILIPP
    |          |     /-Michael PHILIPP
    |          |     |     \-Elisabeth RABER
    |          \-Katharina PHILIPP
    |               |     /-Johannes JUNCK
    |               \-Elisabeth JUNK
    |                    \-Katharina VETTER
Horst LOTSCHÜTZ


Go To List Of Surnames
Go To Home PageKlaus LOTSCHÜTZAncestors of Klaus LOTSCHÜTZ

         /-Martin LOTSCHÜTZ
    /-Hermann LOTSCHÜTZ
    |     |               /-Johann Friedrich METZGER
    |     |          /-Friedrich METZGER
    |     |          |     \-Margaretha PHILIPP
    |     |     /-Jakob METZGER
    |     |     |     |     /-Johann Adam BUCHHEIT (BÜRGERMEISTER)
    |     |     |     \-Elisabeth BUCHHEIT
    |     |     |          \-Elisabeth BEILMANN
    |     \-Maria METZGER
    |          |          /-Johann Michael PHILIPP
    |          |     /-Michael PHILIPP
    |          |     |     \-Elisabeth RABER
    |          \-Katharina PHILIPP
    |               |     /-Johannes JUNCK
    |               \-Elisabeth JUNK
    |                    \-Katharina VETTER
Klaus LOTSCHÜTZ


Go To List Of Surnames
Go To Home PageMagda LOTSCHÜTZAncestors of Magda LOTSCHÜTZ

         /-Martin LOTSCHÜTZ
    /-Hermann LOTSCHÜTZ
    |     |               /-Johann Friedrich METZGER
    |     |          /-Friedrich METZGER
    |     |          |     \-Margaretha PHILIPP
    |     |     /-Jakob METZGER
    |     |     |     |     /-Johann Adam BUCHHEIT (BÜRGERMEISTER)
    |     |     |     \-Elisabeth BUCHHEIT
    |     |     |          \-Elisabeth BEILMANN
    |     \-Maria METZGER
    |          |          /-Johann Michael PHILIPP
    |          |     /-Michael PHILIPP
    |          |     |     \-Elisabeth RABER
    |          \-Katharina PHILIPP
    |               |     /-Johannes JUNCK
    |               \-Elisabeth JUNK
    |                    \-Katharina VETTER
Magda LOTSCHÜTZ


Go To List Of Surnames
Go To Home PageMartin LOTSCHÜTZ
Descendants of Martin LOTSCHÜTZ

1 Martin LOTSCHÜTZ
 =Maria METZGER
    2 Hermann LOTSCHÜTZ
     =(Unknown)
        3 Annita LOTSCHÜTZ
        3 Beata LOTSCHÜTZ
        3 Horst LOTSCHÜTZ
        3 Klaus LOTSCHÜTZ
        3 Magda LOTSCHÜTZ


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAlbert LOTZDescendants of Albert LOTZ

1 Albert LOTZ
 =Beate HENRICH


Go To List Of Surnames
Go To Home Page